Byggesak - Møller Bil Follo. Sist oppdatert 16.01.2019

16.01.2019: Gravearbeidet har allerede startet som dere sikkert har sett og hørt. I korte trekk vil det bli mye aktivitet på byggeplass nå i vintermånedene som lager mye støy. Pelearbeidene starter opp nå til mandag. Se videre framdrift i lenken under her. Arealet mot våre boliger er det ikke laget noen nye planer for ennå. Det blir lagt ut så fort vi har noe på dette.
En gledelig endring i forhold til tidligere planer: Når det gjelder utformingen av bygget er dette senket med cirka 1,5m, ventilasjonskassen på taket som var 3m høy er nå redusert til cirka 1,7m.

27.09.2018: Innhold i infoskriv fra styret sendt 27.september:
Det ble avholdt informasjonsmøte for Skitunets beboere 25. september i Møllers lokaler. Oppslag om invitasjon til møtet ble hengt opp på styrets oppslagstavle samt lagt ut på hjemmesiden vår en uke i forkant av møtet. Ca. 20 beboere deltok. Utbygger og arkitektene redegjorde for det nye prosjektet, og svarte på spørsmål og innspill fra de fremmøtte beboere. Mange spørsmål og innsigelser til planene ble tatt opp og de viktigste sakene er følgende:

Byggehøyde
Byggehøyde er i henhold til bilprodusentenes standard, og signalene er at det ikke er mulig å endre på dette. Høyden ligger innenfor rammegodkjennelse som Ås kommune har godkjent tidligere, så dette måtte i tilfelle vært klaget på allerede i 2012. Høyden blir lik Møllers nåværende bygning, bortsett fra delen lengst syd som blir noe lavere.
På plantegningene overstiger teknisk oppbygg den tillatte gesimshøyde. Kommunen forutsetter at dette utformes som en integrert del av bygget, som må redegjøres før søknad om igangsettelsetillatelse. Det var et sterkt ønske fra oss at det ikke blir teknisk oppbygg på taket. Utbygger kan ikke love at det ikke blir en teknisk oppbygg på taket, men vil bringe dette videre til sine tekniske konsulentene.

Belysning og støy
Belysning av plasser og trafikkområder skal være dempet og nøytralt i forhold til omgivelsene og ikke virke blendene for naboer. Dette er også krav fra kommunen. Det vil ikke bli lagt til rette for bilvask eller annen verkstedaktivitet mot Skitunet, slik at naboer skal skjermes mest mulig for slik aktivitet.

Inngjerdet parkeringsplass og bilvei mot Skitunet
Parkeringsplassen vil fungere som lagringsplass for nye biler, med følgende lite utskifting og støy sammenlignet med en vanlig parkeringsplass. Utbygger er åpen for innspill mht. eventuell beplantning langs gjerde for å dempe innsynet til parkeringsarealet.
Det er lagt opp til at det kan kjøres rundt det nye bygget Dette medfører noe bilkjøring langs byggets bakside som vender mot Skitunet. Vårt syn var at det burde være tilstrekkelig med adkomst på nedsiden av Møller og langs Tverrveien. For å oppnå en effektiv logistikk på transport til og fra bygget, argumenterte utbygger for at den planlagte løsning med å kjøre rundt bygget måtte gjennomføres. Denne veien var med på de opprinnelige plantegningene fra 2012. Utbygger stilte seg uforstående til at det ble sagt det ikke skulle være bilkjøring inntil vår bebyggelse på et årsmøte hos oss i 2013 hvor utbygger presenterte byggeplanene for både byggetrinn 1 og 2.

Konklusjon
For å skjerme mest mulig for støy og innsyn mot Skitunet, vil utbygger i samråd med styret etablere gode løsninger med hensyn til beplantning og/eller annen skjerming. Det vil bli laget et detaljert forslag til utenomhusplan som skal vise grøntstruktur, belysning og beplantning. Styret vil ha videre dialog med utbygger knyttet til denne planen.

Utbygger har beregnet å starte gravearbeidet ca. 1.desember og beregner å bruke ca. ett år på byggingen. Styret vil få tilsendt fremdriftsplaner, så snart byggearbeidene starter. Det blir en del støy spesielt når pælearbeidene pågår. Byggearbeidene vil foregå alle dager bortsett fra søndag.
All informasjon som mottas fra utbygger i forbindelse med byggetrinn 2 vil bli lagt ut fortløpende på hjemmesiden vår.

Plantegninger fra 2018 vist under informasjonsmøte hos Møller:

18.09.2018: Det vil avholdes et informasjonsmøte vedrørende bygging på tomten ved siden av Møller- bygget for berørte beboere på Skitunet. Her vil Møller og ansvarlig arkitekt være til stede for å gi informasjon og svare på spørsmål angående det nye bygget.
Styret vil også være representert.

Det er forbehold om 50 plasser i Møllers lokale

Oppslag om dette er hengt opp på styrets oppslagstavle i hvert hus.

08.07.2018:

Styret har mottatt nabovarsel om nytt forretnings- og næringsbygg for plasskrevende varehandel med tilhørende verksted og lagerfunksjoner. Nybygget utgjør byggetrinn 2 sør for eksisterende bilanlegg Møller Bil Follo. Bygget søkes i henhold til gjeldende regulering og omfatter ingen dispensasjoner. På deler av parkeringsareal søkes mulighet for inngjerding som vist på situasjonsplan.

Det er Volvo og BMV som blir leietakere, så det blir to separate verksteder med åpning mot vår bebyggelse. Bygningen er utformet litt annerledes og er noe større enn det som tidligere er godkjent. Videre er det tegnet inn parkeringsplass på det som opprinnelig var planlagt som grøntareal/viltkorridor. Dette vil medføre biltrafikk mot vår bebyggelse, noe utbygger tidligere har sagt de skulle unngå.

Styret har sendt inn merknader til planen samt bedt om at det i arbeid med detaljutforming av nybygget tas hensyn til følgende innspill:

1. Opprinnelig grøntareal/viltkorridor opp mot Skitunets eiendom opprettholdes som tidligere skissert, og at den planlagte parkeringsplassen bak byggene (mot Skitunet) fjernes.

2. Verkstedene har åpning ut mot vår eiendom, og vi ber om at det ikke blir utført bilvasking eller annen verkstedaktivitet på utsiden av bygget som vender mot Skitunets eiendom. Dette for at berørte beboere hos oss ikke skal bli unødig plaget av støy fra maskiner og utstyr.

3. Det må ikke monteres høye lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende og sjenerende for beboere som har leiligheter ut mot det nye anlegget.

4. At det ikke monteres vifter eller annet mekanisk utstyr på takene som vil medføre støyplager for våre beboere.

23.06.2018: Byggetrinn 2 vil antagelig bli igangsatt om kort tid. Styret har ikke mottatt nabovarsel p.t., Nærmere info kommer så fort vi vet noe mer....Illustrasjonsplanen på bildet er det som er godkjent tidligere. Det blir en endring i forhold til dette, da det antagelig blir to bilforretninger som blir leietakere.

12.04.2016: Leietaker til det nye bygget har trukket seg, så nå er Møllergruppen på jakt etter en ny. Dette kan ta noe tid og det er uklart når byggestart igangsettes. I mellomtiden skal entreprenøren rydde tomten og det skal beplantes. Taket over containerne er en midlertidig løsning og det blir fjernet når byggetrinn 2 igangsettes.

28.01.2016: Styret har hatt dialog med Møllergruppen om fremdrift og diverse forhold. Byggetrinn 2 vil muligens komme i 2016. Vi har fått opplyst fra Møller Eiendom at de har en mulig leietaker til det nye bygget - en bilforhandler. Dette bygget blir på ca.6.500 m2. Nåværende byggeprosjekt som ferdigstilles i februar, er på ca.10.800 m2.

Bildene under her er hentet fra hjemmesiden til Ås kommune:

http://www.as.kommune.no/kunngjoering-r-274-regule...

På "Planbeskrivelse, revidert 20.3.2014" ser du omfattende beskrivelse av utbyggingen med bl.a. fasadeomriss og snitt. Her ser du også hvilke innsigelser/kommentarer som bl.a. Skitunet Boligsameie har kommet med.

Byggetrinn 1:

Igangsatt i februar 2015 og beregnet ferdigstilt februar 2016. Se reguleringspkart og diverse tidligere publiserte innlegg lenger ned på siden her..

Styret har sendt informasjon fortløpende til beboere på Skitunet om utbyggingen via diverse infoskriv. Etter ordinært sameiermøte i 2013 ble det holdt

beboermøte, hvor Ole-Henrik Ekaas fra Møllergruppen la fram planene med tegninger, slides, plansjer på hvordan utbyggingen skulle bli. Tegninger og bilder ble også fremvist på beboermøte etter årsmøtet i 2015. Det er ingen vesentlige endringer i forhold til de opprinnelige planene.

02.03.2015: AF Gruppen er godt i gang med graving til Møller Bil Follos nye hovedkvarter ved Solbergkrysset. (Byggetrinn 1 - se tegning lenger ned på siden). Det skal oppføres et bygg på rundt 10 000 kvm i tre etasjer. Nybygget skal huse verksted, salgshaller og delelager. Her er det ikke skjedd noe nytt siden informasjon gitt i årsberetningen 2015, som du finner under fanen "Om oss". Om du ønsker mer informasjon om R-274 reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, kan du lese info på hjemmesiden til Ås kommune. Klikk på lenken her: http://www.as.kommune.no/kunngjoering-r-274-regule...

På "Planbeskrivelse, revidert 20.3.2014" ser du omfattende beskrivelse av utbyggingen med bl.a. fasadeomriss og snitt. Her ser du også hvilke innsigelser/kommentarer som bl.a. Skitunet Boligsameie har kommet med.

22.04.2015:

I disse dager vil pælearbeidene starte, arbeider som vil pågå fram til begynnelsen av juni. Betongarbeidene er planlagt å starte i midten av mai og vil pågå fram til montering av prefabrikerte konstruksjoner starter i slutten av juni. Ferdigstillelse med overlevering av bygget er pr i dag forutsatt å skje i midten av februar 2016.

Byggearbeidene og spesielt pælearbeidene vil gi endel støy. Entreprenøren vil selvsagt forholde seg til lover og regler knyttet til det som har med støy å gjøre. I tillegg har de sagt at de vil ta hensyn så langt det er mulig innenfor den fremdriftsplan de har satt opp.

Styret vil følge opp sameiets interesser i tilknytning til gjennomføring av selve arbeidene.

Når det gjelder sydlige del av tomta så har Møller fortsatt ingen leietagere her. Dette betyr at det ikke vil foregå noe på dette området med det første.(Byggetrinn 2 - se tegninger lenger ned på siden.

Informasjonskriv er sendt alle beboer og eiere i april-2015.

23.09.2015: Oppslag med følgende tekst er hengt opp på styrets oppslagstavle i dag:

"Prosjektleder beklager at de har hatt arbeider på tomten, som har vært til sjenanse for beboere på Skitunet.

Grøften det ble jobbet med natt til tirsdag den 22.sept. er arbeider med nødvendig omlegging av vann og avløp sammen med Ås kommune. Noe av arbeidet med å koble ut vannet for så å koble det inn på ny trassè, må gjøres på natten da dette vannet går til Granheimtunet omsorgsboliger, som ikke være uten vann på dagtid.

Til daglig arbeides det til ca. kl. 19.00-20.00 med å grave og legge rør. Dette arbeidet skal ikke være av en slik art at det er til plage for beboerne, men pga. store nedbørsmengder har de hatt et aggregat gående for å sørge for strøm til vannpumpene i grøften.

Neste planlagte nattejobb er natt til tirsdag 29.sept. Dette skjer imidlertid oppe på andre siden av brakkeriggen og skal ikke være til sjenanse for beboere her på Skitunet.

Det er lagt ut ny informasjon om fremdrift for utomhus og innvendig på hjemmesiden vår, www.skitunet.no under fanen Info og Nyhetsarkiv.

I hovedtrekk arbeides det med å fylle opp og klargjøre for asfalt i november. Tak og yttervegger er så vidt i gang og er planlagt ferdigstilt før jul."