Byggesak - Jordet øst for Skitunet. Sist oppdatert 13.03.2019

13.03.2019: Det er salgsstart på Skifabrikken torsdag den 14.mars. Det er etablert visningssenter ved innkjøringen vår. Det må påregnes noe mer trafikk i dagene fremover.

30.07.2018: Gravearbeid vis a vis gjesteparkeringsplassen. Det skal etableres et visningssenter for Selvaag på jordet. Det er ca 240 leiligheter som skal legges ut for salg nå i sommer/høst. Det skal settes opp 3 brakker på et felt på ca 60 meter. Arbeidet vil ta ca en uke. Denne vegen skal ikke benyttes til anleggstrafikk når selve byggingen blir iverksatt. Det har vi blitt lovet skal skje fra Tverrvegen.

18.04.2018: Artikkel "Bygger på Solberg" i ØB den 18.april. Har du abonnement på eavis, kan du lese artikkelen her: https://www.oblad.no/as/as-kommune/solberg-ost/sal... "Selvaag Bolig skal bygge 240 leiligheter fordelt på syv blokker av variert størrelse. De høyeste blokkene blir på fem etasjer der den øverste etasjen blir trukket noe tilbake. Salgsstart er planlagt i august, byggestart på nyåret og vi håper de første kan flytte inn i siste kvartal 2020", sier regionsjef Tor Even Bakke. Rammesøknaden for prosjektet er sendt inn til Ås kommune.

06.02.2018:

På bakgrunn av nabomerknaden fra Skitunet Boligsameie valgte Selvaag å justere søknaden.

Bebyggelsen nærmest Skitunet nabovarslet til ca. 2m fra byggegrense i B1 er endret til ca. 5m fra byggegrense. Total avstand mellom bebyggelsen på Skitunet og ny bebyggelse blir ca. 27m. Bebyggelsen nærmest Skitunet er også redusert i høyde for å imøtekomme Skitunets bekymringer om sol- og lysforhold. Fra nabovarslet skisseprosjekt med 4 etasjer og tilbaketrukket 5. etasje er prosjektet endret til nedtrappet bebyggelse i 3 etasjer i gavl mot sørvest, og en inntrukket 4 etasje ca. 4m inn på taket, og en inntrukket 5. etasje i deler av bygget lengst fra Skitunet.

Konklusjon av møte i Ås kommune den 25.1.2018: Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.

Rådmannen mener at hensynene bak områdeplanens bestemmelse om gesimshøyde og byggegrense på arealplankartet ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom en dispensasjon innvilges i denne saken. Fordelene for å dispensere er klart større enn ulempene. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. Pbl. § 19-2 andre ledd.

Vilkår for dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 første ledd: Bebyggelse nærmest Skitunet Bebyggelse skal nedtrappes som beskrevet i dette saksfremlegget, og oppføres minst 5m fra byggegrensen vest i planområdet B1.

Det godkjennes en 5. etasje for hele felt B1 og B2.

25.01.2018: Etter at innsigelse til Selvaag's dispensasjonssøknad på byggehøyde ble sendt 10. november 2017 har vi mottatt brev hvor det på bakgrunn av innsigelsen er foretatt justeringer, herunder avtrapping av nærmestliggende bygg samt også plassering lengre fra våre bygg. Møte er også avholdt med regionsjef Even Bakke fra Selvaag. Byggesaken skal behandles i Ås Kommune i slutten av januar, så endelig resultat foreligger ikke enda.

Oppstarten vil sannsynligvis bli om ett år. Anleggstrafikken vil bli fra Søndre Tverrvei så den ikke skal bli til for stor sjenanse for oss.

08.11.2017: Styret har mottatt nabovarsel med søknad om endring av reguleringsplan for tomten til Selvaag Bolig Solberg AS. På de nye planene er husene snudd litt, det er større grøntarealer mellom bygningene. De skriver i sin beskrivelse: "For å bygge leiligheter med god kvalitet og forventet utnyttelse skal opprettholdes, bør høyden på byggene økes slik at en del leiligher kan legges i 5.etasje."

Styret vil sende inn protest på denne 5.etasjen, da dette vil være til betydelig sjenanse for våre beboere både med lys og solforhold da nytt utbyggingsfelt ligger høyere i terreng enn hos oss.

08.11.2017: Solberg sameie har solgt sin del av jordet (88 mål) til Solberg Øst Tomteutvikling AS (eierforholdet er likt fordelt mellom Block Watne og Urbanium) og

Thorvald Sverdrup har solgt sin del av jordet (12 mål) til Selvaag Bolig Solberg AS.

Om reguleringen for Solberg Øst Tomteutvikling AS går smertefritt, regner de med at første spadetak i prosjektet kan tas i 2019. Her kan det bli 600 boenheter.

Selvaag legger opp til å bygge 250 blokkleiligheter med salgsstart sommeren 2018.

05.07.2017:.Block Watne og Urbanium har gått sammen om kjøpet av den 88 dekar store tomten av Solberg sameie på Solberg Øst. Her vil de bygge både fireetasjes blokker og toetasjes rekkehus. Det kan bli opp mot 600 enheter. Tomten er ikke detaljregulert. Rekkehusene blir bygget først og blokkene blir mest sammsynlig bygget i 2020.

Dette iflg. artikkel i ØB i dag den 5.juli. Den elektroniske versjonen er kun tilgjengelig for abonnenter, men jeg legger den inn er likevel... https://www.oblad.no/bolig/solberg-ost/nyhet/vil-u...

Se oppmerkingen på bildet under her,- det gjelder ikke hele jordet.

Utbyggingsområdene i felt B1 og B2 (feltene langs med Søndre Tverrvei) er tiltenkt blokkbebyggelse i inntil fire etasjer. På disse to feltene kan det bli 275 boliger.

22.03.2017: 800 nye boliger på Solberg.
Ås kommune og grunneierne på Solberg Øst har inngått avtale som sikrer at det blir bygget gangbro over Søndre Tverrvei ved Solberg. Godkjente av kommunestyret 15.mars. Det foreligger en klage på planvedtaket som ikke er ferdigbehandlet p.t. Klagen kommer trolig opp til politisk behandling i slutten av mars. Dersom den ikke blir tatt til følge, går den videre til Fylkesmannen for endelig vedtak.

23.01.2017: Områderegulering for Solberg øst ble behandlet i Ås kommune i mai-2016. Planen er å bygge ca. 800 boliger fordelt på 8 felt samt et område til «offentlig og privat tjenesteyting», slik som barnehage, kommunale boliger, helseinstitusjon, tjenesteyting og grendelokale. Det vil bli bygget gangbro på baksiden av trafohuset ved nr. G 21 over Søndre Tverrvei. Gangveien vil gå fram til Solberg skole. Planbeskrivelse m.m. er lagt ut på hjemmesiden, under fanen «Info/Info fra styret/Nyhetsarkiv». Planen er at to byggefelt (nærmest Slndre Tverrvei) med ca. 275 boliger, skal bygges først. Plantegning er ikke godkjent av alle instanser p.t., så det vil nok ta noe tid før byggingen blir iverksatt.

22.06.2016: R-282 Områderegulering for Solberg øst ble behandlet i Ås kommune den 9.5.2016.
Planen er å bygge inntil ca 800 boliger fordelt på 8 felt. Se de gule feltene på kartet lenger ned på siden.

Planen er at de to byggefeltene (B1 og B2) nærmest Søndre Tverrveg blir bygget først.

På fem av feltene (B1-5) tillates blokkbebyggelse på inntil fire etasjer. På tre av feltene (BK1-3) tillates konsentrert småhusbebyggelse på inntil to etasjer + loft.

Det rosa område skal benyttes til "offentlig og privat tjenesteyting", slik som barnehage, kommunale boliger, helseinstitusjon, tjenesteyting og grendelokale.

I lenkene under her finner du full planbeskrivelse datert 20.4.2016 fra oppdragsgiverThorvald Sverdup samt referat fra møte i Ås kommune den 9.5.2016.

31.03.2015: Det snakkes mye om at det snart skal bygges på jordet mot Søndre Tverrvei, Skitunet og Tamburbakken. Iflg. de opplysninger styret har fått av Ås kommune så vil det ikke skje noe her på lang tid.

Gjennom forhåndskonferanser er det skissert et omfang et sted mellom 800 og 1300 boliger.

Orientering og plantegning tilB4/B5-02 Reguleringsplan R 282 kan du lese her: http://www.as.kommune.no/getfile.php/2438860.746.dqavwxvdcd/solberg.pdf

28.01.2016: Styret har hatt møter med Ås kommune for å få klarlagt hva som skal skje av bygging rundt oss. På jordet til Sverdrup øst for oss er det usikkert når det blir satt igang bygging. Byggesøknad er til behandling i kommunen. Innkjøring til boligfeltet blir den samme som til hos oss.